J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Podpora pro společníky malých s.r.o.

Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Jedná se o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč. V tomto týdnu ho ve zkráceném jednání v rámci legislativní nouze projedná Poslanecká sněmovna a poté Senát.

Kompenzační bonus v rámci programu Pětadvacítka tak byl v první fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh OSVČ, ve druhé fázi došlo k prodloužení časového období do 8. června a nyní přichází na řadu rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem.

Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, k čemuž by mohlo dojít v průběhu příštího týdne.

Kdo může tento bonus čerpat?

  • Podmínkou je společnost s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.
  • Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.
  • Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
  • Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.
  • Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

Jak mohu o kompenzační bonus zažádat?

Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s.r.o. vyplní stejně jako OSVČ formulář, uvedou bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti s. r. o. a žádost odešlou na příslušný finanční úřad.

Učinit tak lze e-mailem a přiložením naskenované žádosti s vlastnoručním podpisem.

Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou.

Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Vyplacení bonusu lidem v exekuci

Novela zákona současně upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bankám bude nově umožněno, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. Odpadne tedy časově i administrativně zdlouhavé řešení situace návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

 

Navržená právní úprava se v případě rozšíření kompenzačního bonusu omezuje pouze na společnosti s ručením omezeným a necílí na jiné formy obchodních korporací.

Dalšími možnými formami pak jsou pouze akciová společnost a družstvo, které však nepředstavují typické formy korporací, jejichž činnost je materiálně obdobná samostatné výdělečné činnosti, tedy nejde o subjekty, na které by měl kompenzační bonus nově cílit.

 ZDROJ


  zpět na výpis novinek