J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

Termín přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a COVID-19

Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a řešení současné situace týkající se koronaviru, vás přinášíme informace o povinnostech, které plynou daňovým poplatníkům na základě zákona o dani z příjmů.

Obecná pravidla

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 je stanoven na 1. dubna 2020. Pokud je daňové přiznání zpracováno na základě uložené plné moci daňovému poradci, nebo má poplatník zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je termín prodloužen o další 3 měsíce, tj. do 1. července 2020. Také je legislativně poplatníkům umožněno využít možnosti podat Žádost o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, kterou je však nutné řádně odůvodnit. V případě uložení pokuty za opožděné tvrzení daně není možné správce daně žádat o její prominutí.

 

Pravidla na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR

S ohledem na současnou situaci týkající se šíření koronaviru, není termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů prodloužen (původní termín platí jak pro daň z příjmů fyzických osob, tak pro daň z příjmů právnických osob). Nicméně pro případ, že daňové přiznání, které mělo být podáno do 1.4.2020, bude podáno nejdéle do 1.7.2020, nebude z rozhodnutí Ministerstva financí ukládána žádná sankce (viz Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události). Aby vám ale ministerstvo  prominulo musíte naplnit řadu podmínek stanovených v podmínkách promíjení (tzn. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti,…), což nemusí být v praxi vždy naplněno. Existují však i další řešení, jak situaci efektivně řešit (např. využití stávajících institutů podle daňového řádu).

 

Jaké jsou možnosti, které daňový řád nabízí:
  • odklad daňového přiznání daňovým poradcem, prodloužení lhůtu o tři měsíce
  • žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře
  • možnost zažádat o snížení nebo zrušení záloh na daň

 

ZDROJ


  zpět na výpis novinek