J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
Napiště nám
info@akonta.cz
Jsme i na
Facebooku

UPOZORNĚNÍ PRO OSVČ: Končí lhůta pro podání žádosti o ošetřovné!

Lhůta pro podání žádostí OSVČ o ošetřovné za měsíc březen končí ve čtvrtek 30. dubna ve 23:59 hodin. Žádostem, které nebudou do tohoto termínu doručeny přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu, nebude vyhověno.


Podnikatelé, kteří uvažují o podání žádosti o ošetřovné musí splňovat následující podmínky:
 • o dítě/děti, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • o nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • o osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, jestliže v době podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace vykonává samostatně výdělečnou činnost jako svou hlavní činnost,
 • splňuje definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komice (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace jako osoba samostatně výdělečně činná na hlavní činnost,
 • je zaregistrována jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 • nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (tj. Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Pozemkovému fondu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.
Náležitosti žádosti o dotaci:
 • žádost o dotaci / čestné prohlášení
 • doklad či potvrzení o zavření školského nebo dětského zařízení či zařízení poskytující sociální služby (tento doklad či potvrzení může být připojeno k žádosti v originálu nebo v prosté kopii)
Postup pro podávání žádostí:
 1. Žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři žadatel vyplní v českém jazyce.
 2. Žádost včetně přílohy se podává:
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem s elektronickým podpisem odeslaným na adresu fpmpo20@mpo.cz, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20 a přiložit vyplněný formulář i další přílohy (uzavření škol či jiného zařízení), nebo
  • poštou poslat originální vlastnoručně podepsanou žádost včetně příloh, kdy obálka musí být označena „fpmpo20“, na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

ZDROJ 1

ZDROJ 2

 


  zpět na výpis novinek